Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Basant Mohanty 5 125 10 0
Binit Mohanty 155 76.35 0 22.14
Alok Sahoo 142 102.89 22 23.66
Abhishek Yadav 300 123.45 2 50
Ranjit Paikaray 90 90 0 15
Nisikanta Rout 56 91.80 0 14
Subham Nayak 11 84.61 14 2.75
Jayanta Behera 0 0 19 0
Ankit Singh 222 78.16 0 31.71
Sidhant Jena 142 111.81 0 20.28
Pradeep Pradhan 4 44.44 12 1.33
Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Ayush Naik 101 80.15 0 16.83
Debasish Samantray 193 83.18 1 21.44
Amin Khan 172 112.41 0 17.20
Rupak Pradhan 128 100 2 18.28
Harshit Rathod 110 115.78 6 15.71
B Shiva 11 57.89 14 5.50
Shekhar Majhi 17 77.27 16 5.66
Minal Parida 3 60 5 1.50
Rajkishan Patel 113 86.92 7 37.66
Dibyashakti Chakrabarty 165 103.12 0 18.33
Sanjay Das 67 128.84 6 11.16