Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Ahsan Akram 8 200 4 8
Azmat Ali 0 0 3 0
Sadat Ali 31 238.46 0 10.33
Mubashir Amin 122 217.85 0 40.66
Umair Baig 10 111.11 0 10
Ahtasham Javaid 142 173.17 2 47.33
Mukhtar Muhammad 8 266.66 6 0
Faisal Muhammad 0 0 1 0
Ravi Paul 0 0 4 0
Rizwan Tahir 26 173.33 0 26
Muhammad Tufail 25 131.57 0 25
Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Rakesh Kumar Banga 14 175 0 14
Narinder Gidda 0 0 7 0
Chetan Kumar 79 123.43 6 15.80
Sonu Lal 16 114.28 0 4
Baljit Singh 204 187.15 5 34
Hardeep Singh 3 60 4 0
Mandeep Singh 25 89.28 4 12.50
Jaspreet Singh 87 223.07 8 17.40
Daljit Singh 2 100 4 0
Manpreet Singh 129 169.73 0 18.42
Kuldip Singh 44 118.91 0 44